Regulamin serwisu JogaFoksalVOD.pl

JogaFoksalVOD.pl to spersonalizowany serwis subskrypcyjny, w ramach którego nasi użytkownicy mają dostęp do filmów i programów telewizyjnych („Treści oferowane w serwisie JogaFoksalVOD.pl”) przesyłanych za pośrednictwem transmisji strumieniowej przez internet i wyświetlanych na wybranych telewizorach, komputerach oraz innych urządzeniach połączonych z internetem („Urządzenia z obsługą platformy JogaFoksalVOD.pl”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z naszego serwisu. Terminy „Serwis JogaFoksalVOD.pl”, „nasz serwis” lub „serwis” użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają spersonalizowany serwis prowadzony przez JogaFoksalVOD.pl, pozwalający na wyszukiwanie i oglądanie Treści oferowanych w serwisie JogaFoksalVOD.pl oraz obejmujący wszystkie usługi i funkcje, rekomendacje i recenzje, witrynę internetową, interfejsy użytkownika, a także wszystkie związane z nimi treści i oprogramowanie.

1. Członkostwo

1.1. Członkostwo w serwisie JogaFoksalVOD.pl jest zawierane na określony okres lub automatycznie przedłużane aż do rezygnacji. W celu korzystania z serwisu JogaFoksalVOD.pl użytkownik musi dysponować dostępem do internetu oraz Urządzeniem z obsługą platformy JogaFoksalVOD.pl i przekazać nam informacje dotyczące co najmniej jednej Metody Płatności. „Metoda Płatności” oznacza aktualną, poprawną i akceptowaną metodę płatności, którą można później każdorazowo zmienić i która może obejmować płatność z wykorzystaniem konta użytkownika zarejestrowanego w innej firmie. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z członkostwa przed datą rozliczenia, upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej za następny okres rozliczeniowy przy użyciu wybranej przez siebie Metody Płatności (zob. „Rezygnacja” poniżej).

1.2. Proponujemy wiele różnych planów subskrypcyjnych, w tym specjalne plany promocyjne. W odniesieniu do niektórych planów subskrypcyjnych mogą obowiązywać odmienne warunki i ograniczenia; informacje w tym przedmiocie zostaną przekazane w chwili rejestracji lub w innych udostępnianych użytkownikowi wiadomościach. Więcej informacji na temat członkostwa w serwisie JogaFoksalVOD.pl można znaleźć na naszej witrynie internetowej.

2. Rozliczenia i rezygnacja

2.1. Okres rozliczeniowy. Opłata członkowska za korzystanie z serwisu JogaFoksalVOD.pl jest pobierana przy użyciu wybranej Metody Płatności w dacie rozliczenia podanej na stronie „Konto”. Czas trwania okresu rozliczeniowego zależy od rodzaju planu wybranego podczas rejestracji w serwisie. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej Metody Płatności lub jeżeli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem. Informacje o terminie następnej płatności można znaleźć na naszej witrynie internetowej na stronie „Konto”.

2.2. Metody płatności. W celu korzystania z serwisu JogaFoksalVOD.pl wymagane jest przekazanie nam informacji dotyczących co najmniej jednej Metody Płatności. W przypadku gdy nie możemy skorzystać z podstawowej Metody Płatności w celu pobrania należnej opłaty członkowskiej lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej metody jest odrzucana, użytkownik upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu dowolnej Metody Płatności powiązanej z jego kontem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli użytkownik nie zrezygnuje z członkostwa, będziemy mieć prawo do zawieszenia dostępu do serwisu do momentu pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu poprawnej Metody Płatności.

2.3. Aktualizacja Metod Płatności. Metody Płatności można zaktualizować, przechodząc na stronę „Konto”. Możemy też aktualizować Metody Płatności użytkownika przy użyciu informacji przekazanych przez dostawców usług płatniczych. Po dokonaniu aktualizacji użytkownik upoważnia nas do dalszego pobierania opłat członkowskich w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych Metod Płatności.

2.4. Rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z członkostwa w serwisie JogaFoksalVOD.pl w dowolnym momencie, przy czym dostęp do serwisu JogaFoksalVOD.pl będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. Płatności są bezzwrotne: nie zwracamy środków ani nie przyznajemy kredytów z tytułu niewykorzystania w całości miesięcznego członkostwa ani nieobejrzanych treści oferowanych w serwisie JogaFoksalVOD.pl. W celu zgłoszenia rezygnacji należy wejść na stronę „Konto” i wykonać instrukcje przewidziane w przypadku rezygnacji. Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zlikwidowanie konta na koniec danego okresu rozliczeniowego. Aby sprawdzić datę likwidacji konta, należy kliknąć łącze na stronie „Konto”.

2.5. Zmiany cen i planów subskrypcyjnych. Możemy okresowo wprowadzać zmiany planów subskrypcyjnych oraz opłat za usługi.

3. Serwis JogaFoksalVOD.pl

3.1. Z serwisu JogaFoksalVOD.pl może korzystać wyłącznie użytkownik, który ukończył 18 lat.

3.2. Serwis JogaFoksalVOD.pl oraz wszelkie treści oglądane przy jego użyciu są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego i nie mogą być udostępniane żadnym osobom, które nie mieszkają z użytkownikiem w gospodarstwie domowym. W okresie członkostwa firma JogaFoksalVOD.pl udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa dostępu do serwisu JogaFoksalVOD.pl i do oglądania Treści oferowanych w serwisie JogaFoksalVOD.pl. Z wyjątkiem określonych powyżej praw użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać serwisu w celu publicznego rozpowszechniania.

3.3. Użytkownik ma prawo oglądać Treści oferowane w serwisie JogaFoksalVOD.pl przede wszystkim w kraju, w którym założył swoje konto. Liczba urządzeń wykorzystywanych do jednoczesnego oglądania zależy od planu subskrypcyjnego wybranego w ramach członkostwa i jest wskazana na stronie „Konto”.

3.4. Serwis JogaFoksalVOD.pl jest nieustannie udoskonalany, co obejmuje także poszerzanie biblioteki tytułów. Ponadto przez cały czas testujemy różne aspekty naszego serwisu, np. naszą witrynę internetową, interfejsy użytkownika, usługi promocyjne oraz dostępność Treści oferowanych w serwisie JogaFoksalVOD.pl.

3.5. Użytkownik zobowiązuje się nie przechowywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w serwisie JogaFoksalVOD.pl lub uzyskanych za jego pośrednictwem (o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie), ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie takich treści. Użytkownik zobowiązuje się również: nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści w serwisie JogaFoksalVOD.pl, nie używać programów typu „robot”, „spider” czy „scraper” ani innych automatycznych środków uzyskania dostępu do serwisu JogaFoksalVOD.pl; nie dekompilować, nie stosować inżynierii wstecznej lub demontażu oprogramowania bądź innych produktów albo procesów dostępnych za pośrednictwem serwisu JogaFoksalVOD.pl; nie wprowadzać żadnych kodów lub produktów, nie modyfikować w żaden sposób treści w serwisie JogaFoksalVOD.pl; ani nie wykorzystywać żadnych metod wyodrębniania, eksploracji czy gromadzenia danych. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie pobierać, nie zamieszczać, nie wysyłać pocztą elektroniczną, nie przekazywać ani nie wysyłać w inny sposób żadnych materiałów, które mogłyby zakłócić, zablokować czy ograniczyć usługi oprogramowania lub sprzętu komputerowego czy też sprzętu telekomunikacyjnego powiązanego z serwisem JogaFoksalVOD.pl, takich jak wirusy lub inne kody, pliki bądź programy komputerowe. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z serwisu zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu takiego użytkownika do naszego serwisu.

3.6. Jakość obrazu treści oferowanych w serwisie JogaFoksalVOD.pl może różnić się w zależności od urządzenia. Może również zależeć od wielu innych czynników, jak np. lokalizacja użytkownika, dostępna przepustowość i/lub prędkość łącza internetowego. Dostęp do rozdzielczości HD zależy od parametrów łącza internetowego i możliwości urządzenia użytkownika. Nie wszystkie treści dostępne są w każdej rozdzielczości. Domyślne ustawienia odtwarzania przy korzystaniu z sieci komórkowej wykluczają treści w rozdzielczości HD. Minimalna prędkość łącza w przypadku rozdzielczości standardowej (SD) wynosi 0,5 Mb/s, przy czym zalecamy szybsze łącze, by zapewnić lepszą jakość obrazu. W celu oglądania treści w rozdzielczości HD (która jest określana jako rozdzielczość 720p lub wyższa) zaleca się prędkość pobierania co najmniej 5,0 Mb/s na każdy strumień. Użytkownik we własnym zakresie ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do internetu. Aby uzyskać informacje na temat potencjalnych opłat za transmisję danych, należy skontaktować się z dostawcą Internetu. Czas niezbędny do rozpoczęcia pokazu Treści oferowanych w serwisie JogaFoksalVOD.pl jest uzależniony od wielu czynników, np. od lokalizacji użytkownika, przepustowości sieci w danym momencie, wybranych treści oraz konfiguracji Urządzeń z obsługą platformy JogaFoksalVOD.pl używanych przez użytkownika.

3.7. Oprogramowanie JogaFoksalVOD.pl zostało opracowane przez firmę JogaFoksalVOD.pl lub na jej zamówienie i jest przeznaczone do oglądania Treści oferowanych w serwisie JogaFoksalVOD.pl na Urządzeniach z obsługą platformy JogaFoksalVOD.pl. Oprogramowanie to może się różnić w zależności od urządzenia lub nośnika; również jego usługi i funkcje mogą być różne w przypadku różnych urządzeń. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z serwisu może wymagać oprogramowania zewnętrznego, które podlega licencji zewnętrznego dostawcy. Użytkownik zgadza się na możliwość automatycznego otrzymywania zaktualizowanych wersji oprogramowania JogaFoksalVOD.pl oraz powiązanego z nim oprogramowania zewnętrznych dostawców.

4. Hasła i dostęp do konta

Użytkownik, który założył konto w serwisie JogaFoksalVOD.pl i od którego pobiera się opłatę członkowską przy użyciu wskazanej Metody Płatności („Właściciel Konta”), ma dostęp do takiego konta i sprawuje nad nim kontrolę, jest odpowiedzialny za wszelką aktywność na tym koncie, a także ma dostęp do Urządzeń z obsługą platformy JogaFoksalVOD.pl, które są używane do uzyskiwania dostępu do naszego serwisu, i sprawuje nad nimi kontrolę. Aby zapewnić sobie kontrolę nad kontem oraz zapobiec przejęciu konta (np. historii oglądania) przez nieuprawnione osoby, Właściciel Konta powinien sprawować kontrolę nad Urządzeniami z obsługą platformy JogaFoksalVOD.pl, które są używane do uzyskiwania dostępu do naszego serwisu, oraz nie ujawniać nikomu hasła ani szczegółów dotyczących wybranej Metody Płatności. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i poprawność przekazanych nam informacji dotyczących jego konta. JogaFoksalVOD.pl zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta użytkownika, gdy wymagają tego względy ochrony użytkownika, firmy JogaFoksalVOD.pl lub jej partnerów przed skutkami kradzieży tożsamości lub innych nieuczciwych działań.

5. Postanowienia różne

5.1. Właściwe prawo. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju.

5.2. Niezamawiane materiały. Serwis JogaFoksalVOD.pl nie przyjmuje niezamawianych materiałów ani pomysłów dotyczących Treści oferowanych w serwisie JogaFoksalVOD.pl i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podobieństwo własnych treści lub programów zamieszczonych na dowolnych nośnikach, do materiałów lub koncepcji przesłanych do serwisu JogaFoksalVOD.pl.

5.3. Obsługa klienta. W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszego serwisu i jego funkcji lub pomocy w sprawach dotyczących konta użytkownika zachęcamy do korzystania z centrum pomocy w naszej witrynie.

5.4. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.

5.5. Zmiany Regulaminu. JogaFoksalVOD.pl może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie.

5.6. Korespondencja elektroniczna. Informacje na temat konta użytkownika (np. upoważnienia do dokonywania płatności, faktury, zmiany hasła lub zmiany Metody Płatności, wiadomości potwierdzające, zawiadomienia) będziemy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej, np. pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji.